Uniwersytet Opolski dołączył do PACTT

Uniwersyteckie Centrum Komercjalizacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego (UCKiTW/Centrum) kolejnym członkiem naszego Porozumienia.


UCKiTW/Centrum zostało powołane Uchwałą nr 498/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.11.2013 r. UCKITW zostało powołane organizacyjnie jednak formalnie jego zadania są realizowane przez inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego. Do roku 2016 r. zadania związane z komercjalizacją były prowadzone przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Biuro Badań naukowych i Współpracy z Zagranicą. Od 2017 r. zadania w zakresie komercjalizacji realizowane są przez Biuro Projektów Strategicznych Uniwersytetu Opolskiego (BPS). Głównym zadaniem BPS jest realizacja projektu pn. Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie (MCBR). Wartość całkowita tego projektu to ponad 40 mln zł. W ramach tego projektu do końca 2021 r. zrealizowana zostanie budowa i doposażenie w sprzęt i urządzenia budynków laboratoryjnych w lokalizacjach Opole i Prószków. Na bazie nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych i badawczo-komercyjnych prowadzone będą badania na rzecz podmiotów gospodarczych działających w obszarze rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

W listopadzie br. Uniwersytet Opolski rozpoczął prace nad zmianą struktury organizacyjnej Uczelni. W ramach nowej struktury Uczelni zostanie opracowana nowa struktura operacyjna jednostki UCKiTW. W I-szym kwartale 2020 r. zostanie opracowany i zatwierdzony model biznesowy działania Centrum, w ramach którego opracowane zostaną zdefiniowane procesy, zatwierdzone nowe procedury działania i dokumentacja Centrum. Z uwagi na bardzo duże doświadczenie komercyjne zespołu projektowego tworzącego MCBR zadania związane z procesami komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej oraz budową zespołu brokerów technologii została przekazana do realizacji Dyrektorowi BPS.  

Więcej na stronie: http://bps.uni.opole.pl/