Sposób wytwarzania nanocząstek polimerów przewodzących oraz nanocząstki polimerów przewodzących wytworzone tym sposobem

Uniwersytet Warszawski
Sposób wytwarzania nanocząstek polimerów przewodzących oraz nanocząstki polimerów przewodzących wytworzone tym sposobem
Patenty / Zgłoszenia patentowe
Jednostki naukowe: Uniwersytet Warszawski
Numer zgłoszenia / patentu: 410283
Metoda pozwala otrzymać nanocząstki polimerów przewodzących niepokrytych surfaktantem czy innym polimerem czyli o niezablokowanej powierzchni wymiany nanocząstki.

Meotda nie wymaga zastosowania agresywnych warunków i dodatkowo pozwala również otrzymać nanocząstki polimerów przewodzących o wąskim rozkładzie wielkości w prostej procedurze syntezy chemicznej. Pozwala także w pełni wykorzystać bardzo korzystny stosunek powierzchni do objętości nanosfer, umożliwiając nieutrudnioną wymianę jonów/ładunku między nanocząstką polimeru przewodzącego, a roztworem.

Zalety i innowacje:

Otrzymywanie nanocząstek o unikalnych właściwościach dzięki wyeliminowaniu procesów mogących prowadzić do zmiany właściwości powierzchniowych nanocząstek.

Nanocząstki polimeru przewodzącego według wynalazku mogą także stanowić dodatek zwiększający przewodnictwo jonowe i/lub elektronowe materiałów, i/lub tworzyć warstwy przewodzące na innych materiałach, przy czym właściwości tych warstw są korzystniejsze niż właściwości warstw polimerów przewodzących wytwarzanych metodą elektropolimeryzacji.

Wykazują idealną, a co najmniej zbliżoną do idealnej, elektryczną charakterystykę pojemnościową. Oznaczają się dużą szybkością wymiany ładunku w procesach redoks oraz brakiem istotnych ograniczeń w transporcie jonów w fazie polimeru przewodzącego. Nanocząstki polimerów przewodzących, uzyskiwane sposobem według wynalazku są jednorodne. Na rozmiar nanocząstek z polimerów przewodzących można wpływać poprzez zmianę właściwości drobin polimerowych lub zmianę właściwości polimeru z którego uwalniany jest monomer w procesie polimeryzacji. Zawiesiny nanocząstek polimerów przewodzących według wynalazku są trwałe bez dodatku surfaktanta. Uzyskuje się stabilną zawiesinę nanocząstek z powierzchnią aktywną, nie zablokowaną cząsteczkami surfaktantu.

Zmieniając rodzaj stosowanego utleniacza można zmieniać skład jakościowy nanosfer polimerowych oraz w pewnych granicach ich stopień utlenienia. Uzyskuje sie nanosfery o różnych właściwościach jonowymiennych (kationowe, anionowe) oraz o różnym powinowactwie do fazy wodnej, w zależności od potrzeb danego zastosowania.

Wykorzystanie mikrodrobin z polimerów, pozwala na rozwinięcie powierzchni granicy faz monomeru polimeru przewodzącego oraz roztworu środka utleniającego, a także na stopniowe i samoistne uwalnianie porcji monomeru polimeru przewodzącego do roztworu środka utleniającego. Znaczne uproszczenie procedury syntezy, pozwala także na otrzymanie stabilnych zawiesin nanocząstek polimerów przewodzących pod nieobecność surfaktantów, czy innych związków stabilizujących zawiesinę w roztworze.

Sposób według wynalazku nie wymaga stosowania matryc – ograniczających proces narastania polimeru przewodzącego do określonej objętości. Uzyskuje się nanocząstki polimerowe z niezablokowaną granicą faz nanocząstka/roztwór. Otrzymane nanostruktury według wynalazku charakteryzują się korzystniejszymi właściwościami, niż nanocząstki syntetyzowane w obecności surfaktantów w środowisku reakcji. Uzyskuje się materiał charakteryzujący się szybszą wymianą ładunku niż w przypadku nanocząstek otrzymywanych w obecności surfaktantów.

Zastosowanie:

Potencjalnie wszystkie branże wykorzystujące polimery przewodzące, szczególnie nanocząstki polimerów przewodzących – od elektroniki, poprzez pokrycia antystatyczne, produkcję farb przewodzących, elektrokatalizę, magazynowanie ładunku, sensory elektrochemiczne i/lub optyczne. Nanocząstki polimeru przewodzącego według wynalazku mogą być zastosowane do wytwarzania jednorazowych elektrod jonoselektywnych na nieprzewodzącym podłożu.


Kontakt z Brokerem Technologii
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski
tel. (22) 55 40 730
e-mail: uott@uott.uw.edu.pl

9k=

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano