22.09.2022 Komunikaty mazowieckie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) dołącza do społeczności PACTT.

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), został powołany na mocy umowy między UNESCO a Rządem RP (1995) oraz ustawy Sejmu RP (1997), które zapewniły Instytutowi szczególny status i niezależność od momentu rozpoczęcia działalności w 1999 roku. Organami zarządzającymi są Dyrektor oraz Międzynarodowy Komitet Doradczy. Instytut jest jedną z najnowocześniejszych jednostek badawczych w Polsce, posiadającą najwyższą kategorię naukową A+. Zatrudnia 268 osób, w tym 52 obcokrajowców pochodzących z 18 krajów (dane z września 2022).

W Instytucie funkcjonuje 12 niezależnych grup badawczych, których praca koncentruje się na badaniu molekularnych mechanizmów ludzkich chorób na różnych poziomach organizacji biologicznej: od atomów do organizmów. Główne obszary ich zainteresowań to biologia RNA, biologia strukturalna, bioinformatyka, neurobiologia i neurodegeneracja, biologia nowotworów, genomika rozwoju, metabolizm i starzenie się organizmów.

MIBMiK od początku swego istnienia angażuje się we współprace międzynarodowe, zarówno badawcze jak też w zakresie działań wspierających rozwój nauki na najwyższym poziomie. Działania na tym polu zostały docenione poprzez włączenie Instytutu, jako jedynego w Polsce, do konsorcjum EU-LIFE, zrzeszającego wiodące, niezależne instytucje badawcze działające na rzecz doskonałości badań biomedycznych w Europie.

Zgodnie ze swoją misją, MIBMiK jest zaangażowany w dialog ze społeczeństwem. Dobrym przykładem jest wspieranie dwóch organizacji wspierających pacjentów, których współzałożycielami byli pracownicy Instytutu: Polskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita oraz Polskiego Towarzystwa Dyskinezy Rzęsek. Instytut jest także partnerem strategicznym BioCentrum Edukacji Naukowej, które prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną oraz działania popularyzatorskie.

Usługi badawcze

MIBMiK posiada 5 pracowni usługowych i aparaturowych, świadczących usługi dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych:

  • Pracownia Usługowa Inżynierii Genomu – oferuje usługi z zakresu embriologii, w szczególności wyprowadzanie linii myszy modyfikowanych genetycznie przy pomocy metody CRISPR/Cas9 oraz usługi z zakresu biologii molekularnej (przygotowanie plazmidów, genotypowanie, bezpośrednie sekwencjonowanie RNA);
  • Pracownia Usługowa Przedklinicznego Badania Leków – przeprowadza badania krystalograficzne miejsc docelowych działania leku oraz analizy strukturalne z wykorzystaniem kriomikroskopii elektronowej (krioEM);
  • Pracownia Mikroskopii i Cytometrii – świadczy usługi w zakresie mikroskopii świetlnej i elektronowej komórek i tkanek, cytometrii przepływowej oraz wysokoprzepustowych badań przesiewowych komórek;
  • Pracownia Biofizyki i Bioanalityki – oferuje analizy makrocząsteczek biologicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych (białko-białko, białko-ligand, białko-kwas nukleinowy) użyteczne w badaniach podstawowych, jak i przedklinicznych (charakterystyka związków wiodących i leków biopodobnych). Najważniejsze techniki: plazmonowy rezonans powierzchniowy (SPR), mikrokalorymetria (ITC, DSC), ultrawirowanie analityczne (AUC), wielokątowe rozpraszanie światła (SEC-MALS), spektropolarymetria dichroizmu kołowego (CD) i spektroskopia podczerwieni (FTIR);
  • Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego – oferuje dostęp do bogatej kolekcji linii danio (linie dzikie, mutanty, linie transgeniczne) oraz sprzętu niezbędnego do pracy z tym modelem, w tym do analiz behawioralnych.

Transfer Technologii

Celem Instytutu jest nie tylko prowadzenie podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny molekularnej, ale również wdrażanie odkryć naukowych do zastosowań klinicznych i innowacji. Naszą ambicją jest łączenie doskonałości badań z profesjonalną działalnością komercyjną.

Naukowcy z MIBMiK współpracują z firmami farmaceutycznymi nad charakterystyką nowych leków, jak również w poszukiwaniu nowych celów dla leków i terapii. Prowadzimy badania z zastosowaniem nowoczesnych technologii opartych na RNA i biologii komórki, które mają duży potencjał terapeutyczny w leczeniu m.in. infekcji wirusowych, nowotworów, rzadkich chorób wrodzonych i neurodegeneracji.
MIBMiK posiada patenty z obszarów: genetyka, terapia przeciwnowotworowa, wczesna diagnostyka choroby Alzheimera.

Kontakt

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Osoba do kontaktu: dr Iwona Pilecka, tel.: 22 597 07 00 , e-mail: ipilecka@iimcb.gov.pl

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies przez pactt.pl?

Zapisano